ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE REGELS 

 

1.1 Stichting Area 51 is gevestigd te Ketelhuisplein 18, 5617 AE in Eindhoven eninge schreven in het handelsregister onder nummer 17132449.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeen komsten werkzaamheden, inspanningen en verrichtingen van Stichting Area 51.

1.3 Stichting Area 51 heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot locatie en activiteiten te ontzeggen en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.4 Stichting Area 51 heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van Area 51 in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk en/of agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door het personeel van Area 51 op te volgen.

1.5 Stichting Area 51 behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

1.6 In het geval van een aanvraag voor een verjaardagsfeest, een clinic of andere groepsactiviteit gaat de aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarden voor alle deelnemers.

 

1.7 Een lid of klant van Area 51 is iedereen die een bijdrage betaalt in ruil voor het bijwonen van de activiteiten van Area 51. Het bestaat uit workshops, lessen, evenementen, vrije rijden of andere activiteiten die worden uitgevoerd door Area 51.

 

1.8 Een deelnemer is iemand die een activiteit door Area 51 bezoekt. 

 
ARTIKEL 2: INSCHRIJVINGEN BIJ LESSEN
 
2.1 Het lidmaatschap gaat in op de datum waarop het lid zich inschrijft voor een les in Area51. Het inschrijfgeld voor lessen bedraagt €15 en is inclusief administratiekosten en paspoort kosten. Het bedrag is verschuldigd bij registratie en is een éénmalige betaling. Stichting Area 51 is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
 
2.2 Het paspoort is verplicht voor het bijwonen van de lessen.
 
2.3 Indien het lid lessen van meerdere disciplines bijwoont, dient hij een meerprijs van €15per discipline te betalen om de kosten van het paspoort te dekken.
 
2.4 Als het maximumaantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst.Het aspirant-lid krijgt bericht van stichting Area 51 zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 
2.5 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders.
 
2.6 Het is niet mogelijk gemiste lessen in te halen.
 
2.7 Het is niet mogelijk om verschillende lessen in te schrijven als de deelnemer niet beschikbaar is voor de reguliere les waarvoor hij zich heeft aangemeld. De inschrijving is geldig voor dezelfde dag en tijd gedurende het les blok
 
ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, KLANTENRELATIE, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN
 
3.1 Een lidmaatschap bij Area 51 kan op elk gewenst moment ingaan
 
3.2 De betalingen voor de contributie worden altijd vooruit gedaan. Betalingen dienen tegeschieden via automatische incasso, Ideal of PIN.
 
3.3 Een eventuele opzegging/annulering dient uiterlijk te geschieden 1 maand vóór aanvang van de betreffende activiteit. Tenzij anders wordt aangegeven bij de aankoop van dedes betreffende activiteit. Bent u later dan 1 maand met uw annulering dan dient u de activiteit toch te betalen. Activiteit bestaan uit workshops, kinderfeestjes, zaal verhuren of andere activiteiten die in Area 51 plaatsvinden.
 
3.4 Het aantal deelnemers zoals door u aangegeven op het aanvraagformulier van de activiteit is het aantal deelnemers waarvoor u betaald. Als er wijzigingen zijn in het aantal deelnemers dient u ons hierover uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit van op de hoogte te stellen. Wij kunnen dan nog kosteloos wijzigingen aanbrengen voor u. Daarna niet meer.
 
3.5 Het annuleren van een privéles kan kosteloos tot maximaal 24 uur van tevoren. Bent u later dan 24 uur met uw annulering dan dient u de les toch te betalen.
 
3.6 Indien u gekozen heeft voor betaling per automatische incasso geeft u toestemming aanstichting Area 51 om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om eenbedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie van Area 51 en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting Area 51. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 

3.7 Bij ernstige blessures kan in overleg, het lidmaatschap gepauzeerd worden.In geval van tussentijdse beëindiging is het bedrag van de volledige activiteit verschuldigd.Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer waarbij eendoktersverklaring aan Area 51 wordt verstrekt kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Area 51.

3.8 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden en krijgt het lid of klant maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid of klant na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Area 51 lid of klant met een minimum van €50,-.

 

3.9 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Kan het Area 51 lid of klant toegang tot de activiteiten door Area 51 worden geweigerd. Stichting Area 51 is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden.

 
3.10 Stichting Area 51 behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maandvoor een prijswijziging worden de klanten en leden hiervan in kennis gesteld. Tariefs aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw-percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.11 Indien het lid of klant geen gebruik maakt van de dienst vindt geen restitutie van de contributie of betaling plaats.

 
3.12 In alle gevallen dient per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft Area 51 het recht het verschuldigde bedrag voor de desbetreffende activiteit bij u in rekening te brengen.
 
3.13 Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders, of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen, worden zoveel mogelijk vervangen.Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden zoals rampen, oorlogen, epidemieën en alle andere onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van Area 51 liggen.
 
3.14 Het lidmaatschap eindigt op de aangegeven einddatum.
 
3.15 Een lid met een abonnement of een strippenkaart heeft toegang tot het park op openings tijden gedurende de start en einddatum v.h. aangegane abonnement m.u.v. dagen waarop evenementen worden gehouden.
 
3.16 Een lid van Academy 51 kan vrij rijden voor of na de les. Wanneer hangt af van het tijdslot waarin de les valt.
 

3.17 Een gekocht ticket kan niet worden gerestitueerd.

 

ARTIEKEL 4: OFFERTES EN ACTIVITEITEN IN DE OPEN LUCHT

 

4.1 Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden vanaf de offertedatum

.

4.2 Goedgekeurde opdrachten hebben een kosteloos annulerings termijn van 1 maand voor de start van de activiteit (in sommige gevallen kan hiervan in overleg worden afgeweken).

 

4.3 Als er twijfel is over de weersomstandigheden dan zijn het altijd de coaches/ medewerkers van Parallel Projects die beslissen of een activiteit wel of niet door kan gaan. Area 51 behoudt zich het recht een activiteit te annuleren vanwege weersomstandigheden. Dit altijd met het oog op de veiligheid van de deelnemers.

 

4.4 Mochten activiteiten (last minute) niet door kunnen gaan door slechte weersomstandigheden dan is dit risico voor de aanvrager van de activiteit. De betaalverplichting naar Area 51 blijft bestaan.

 

ARTIKEL 5: LESTIJDEN EN OPENINGSTIJDEN

 

5.1 Area 51 behoudt zich het recht voor om de lestijden te wijzigen. Tenminste één week voor een tijdswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien door wijziging van de lestijd het Area 51 lid niet meer kan deelnemen aan de les, mag deze het abonnement direct beëindigen.

 

5.2 Area 51 houdt de basisschoolvakanties aan. Alle vakanties en evenementen staan op de website.

 

5.3 Area 51 behoudt zich het recht voor om het park openingstijden te wijzigen.


Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1 Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Area 51 die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Area 51 als activiteiten organisator dient te worden betracht, is Area 51 niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodaties waar Area 51 haar werkzaamheden uitoefent of activiteiten organiseert.

 

6.2 Evenmin is Area 51 aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.

 

6.3 Area 51 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Area 51 en of haar begeleiders.

 

6.4 Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Area 51 is de aansprakelijkheid van Area 51 beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Area 51 of haar begeleiders.

 

6.5 Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Area 51 in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Area 51, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Area 51 niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.

 

6.6 Iedere aansprakelijkheid van Area 51 dan wel van haar begeleiders, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van Area 51 wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

 

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:

Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.

Area 51 is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

 

ARTIKEL 7: GEZONDHEID DEELNEMER

 

7.1 Door zich in te schrijven voor, of het aanvragen van,  activiteiten van Area 51 verklaart de deelnemer zowel lichamelijk als mentaal volledig gezond te zijn en in staat te zijn om op verantwoorde wijze action sports zoals skateboarden te kunnen beoefenen.

Daarnaast verklaart de deelnemer/klant dat mocht er belangrijke informatie zijn omtrent de lichamelijke en/of mentale gezondheid van de deelnemer of van de deelnemers hij of zij dit aan zal geven per e-mail naar office@area51eindhoven.nl.

 

7.2 In het geval van een aanvraag voor groepen is de klant verplicht bijzonderheden omtrent de gezondheid van individuele deelnemers te melden aan Area 51.

 

7.3 Area 51 behoudt zich het recht deelnemer(s) / klant(en) te weigeren voor activiteiten als zij niet volledig lichamelijk en/of mentaal gezond zijn. Area 51 zal elke aanvraag individueel behandelen.

 

ARTIKEL 8: RISICOACCEPTATIE

 

8.1 De deelnemer/ klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action sports.

 

8.2 Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.

 

8.3 De deelnemer(s)/klan(en) nemen deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

 

ARTIKEL 9: VERZEKERINGEN

 

9.1 Iedere deelnemer/ klant dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Area 51 adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.

 

9.2 Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.

 

9.3 Ongeacht het feit dat Area 51 zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere deelnemer eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke.

 

9.4 In geval van diefstal zal Area 51 aangifte doen.

 

ARTIKEL 10: HER DRAGEN VAN BESCHERMENDE KLEDING 

 

10.1 Het uitoefenen van skateboarden, BMX-en, stuntsteppen brengen bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen bestaat er beschermende kleding zoals knie, elleboog en polsbeschermers en een helm. Toch zien we in de praktijk dat sommigen skateboarders er voor kiezen om deze beschermende kleding niet te dragen. Zij voelen zich er eerder door belemmerd dan beschermd. Om aan zowel de veiligheid als de cultuur tegemoet te komen hanteert Area 51 daarom de volgende regel:

Tot 16 jaar is het dragen van beschermende kleding, wel te verstaan, knie, elleboog en polsbeschermers en een helm, tijdens het vrij rijden in Area 51 verplicht.

 

Vanaf 16 jaar adviseert Area 51 het dragen van beschermende kleding tijdens het vrij rijden in Area 51 maar is de keuze om dit wel of niet te doen aan de deelnemer en zijn ouder/voogd zelf. De ouder/voogd kan op het inschrijfformulier aanvinken of de deelnemer wel of niet met beschermende kleding moet/mag skateboarden.

 

10.2 Als je ervoor kiest om geen beschermende kleding te dragen tijdens een begeleide activiteit van Area 51 kun je in geen geval aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Area 51.

 

10.3 Bij deelname aan lessen en workshops is het dragen van een helm is verplicht voor ALLE deelnemers. Het dragen van beschermende kleding is optioneel en het is aan de deelnemer. De hierboven beschreven leeftijdsregel gaat hier niet op.

 

ARTIKEL 11: TOESTEMMING FOTOS EN ANDERE BEELDOPNAMES 

 

11.1 Het maken van beeldmateriaal is inherent aan skateboarden. Trucs van deelnemers en de sfeer rondom het skateboarden worden vaak vastgelegd op foto en/of film. Deze beelden worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor een videoverslag van de dag welke is terug te zien op onze website of social media kanalen.

 

11.2 Het aangaan van deze overeenkomst met Parallel Projects houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens activiteiten maken van fotos en of andere beeldopnames waarop u of uw deelnemers worden getoond.

 

11.3 Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende fotos en/of andere beeldopnames door Area 51 voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

 

11.4 Als u niet akkoord gaat met dit onderdeel van de algemene voorwaarden dan kunt u dit in sommige gevallen aangeven op het inschrijfformulier. In alle andere gevallen kunt u dit voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij maken dan geen opnames van u of uw deelnemers.

 

ARTIKEL 12: PRIVACYREGLEMENT

 

12.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij Stichting Area 51 dient u toestemming te geven. Dit kan via een inschrijfformulier.

 

12.2 Stichting Area 51 verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:  NAW-gegevens  Geslacht  geboortedatum  telefoonnummer  Email-adres  rekeningnummer en daartoe behorende gegevens

 

12.3 De gegevens worden verwerkt in een databank namelijk, Ticketteam en Virtuagym, om bij te houden hoeveel leden we hebben en in welke les ze zitten. De bankgegevens worden verwerkt in een incassosysteem om de maandelijkse abonnementskosten te kunnen afschrijven. De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen/organisaties) gedeeld behoudens werknemers Stichting Area 51. Leden kunnen via de mail op de hoogte worden gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen, persberichten en andere aan de dansschool gelieerde informatie.

 

12.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via office@area51eindhoven.nl

 

12.5 Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 1 jaar in een archief bewaard. In een databank worden gegevens als naam, telefoonnummer en mailadres bewaard. Het telefoonnummer wordt 1 jaar na uitschrijven verwijderd. Het mailadres wordt incidenteel gebruikt bij het versturen van nieuwe lesinformatie. Verwijdering van deze gegevens is gemakkelijk, dit kan via een reply op een mail of een nieuw mailtje te sturen naar office@area51eindhoven.nl

 

12.6 Indien u niet akkoord gaat zullen wij u geen mailtjes versturen en uw gegevens alleen gebruiken voor het incassosysteem (bij actieve leden).

 

ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN

 

13.1 Stichting Area 51 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden, klanten, deelnemers  en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd

 

13.2 De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

 

13.3 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

13.4 Door het registreren of de aankoop op een van de websites van Area 51 en/of het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het bevestigen van een offerte gaat u een overeenkomst aan met Area 51.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.