ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE REGELS
1.1 Stichting Area 51 is gevestigd te Ketelhuisplein 18, 5617 AE in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 17132449.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten,
werkzaamheden, inspanningen en verrichtingen van Stichting Area 51.
1.3 Stichting Area 51 heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot locatie en activiteiten te
ontzeggen en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.4 Stichting Area 51 heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of
de naam van Area 51 in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan,
extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk en/of agressief taalgebruik, discriminatie, vervuiling van de accommodatie
en/of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden. De bezoekers dienen de
aanwijzingen die gegeven worden door het personeel van Area 51 op te volgen.
1.5 Stichting Area 51 behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of
eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
1.6 In het geval van een aanvraag voor een verjaardagsfeest, een clinic of andere groepsactiviteit gaat de aanvrager
akkoord met deze Algemene Voorwaarden voor alle deelnemers.
1.7 Een lid of klant van Area 51 is iedereen die een bijdrage betaalt in ruil voor het bijwonen van de activiteiten van Area
51. Het bestaat uit workshops, lessen, evenementen, vrije rijden of andere activiteiten die worden uitgevoerd door Area
51.
1.8 Een deelnemer is iemand die een activiteit door Area 51 bezoekt.

 

ARTIKEL 2: INSCHRIJVINGEN BIJ LESSEN
2.1 Het lidmaatschap gaat in op de datum waarop het lid zich inschrijft voor een les in Area51. Het inschrijfgeld voor
lessen bedraagt €15 en is inclusief administratiekosten en paspoortkosten. Het bedrag is verschuldigd bij registratie en
is een eenmalige betaling. Stichting Area 51 is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld
communicatie met leden.
2.2 Het paspoort is verplicht voor het bijwonen van de lessen.
2.3 Indien het lid lessen van meerdere disciplines bijwoont, dient hij een meerprijs van €15 per discipline te betalen om
de kosten van het paspoort te dekken.
2.4 Als het maximumaantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst.Het aspirant-lid krijgt
bericht van stichting Area 51 zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
2.5 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders.
2.6 Als een lid wegens ziekte of verhindering de geplande les niet kan bijwonen, mail dan tijdig (minimaal 24u voor
aanvang van de les) naar office@area51eindhoven.nl. Dan wordt deze indien mogelijk eenmalig geplaatst in een andere
voor jou geschikte groep. Als dat niet mogelijk blijkt bieden we het volgende aan; 1x credit voor vrij rijden gedurende één
tijdslot inclusief eventuele materiaalhuur
2.7 Het is niet mogelijk om zonder overleg voor losse lessen in te schrijven. Het lid schrijft zich in voor alle lessen
gedurende het aangekochte lesblok.


ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, KLANTRELATIE, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN
3.1 Een lidmaatschap bij Area 51 kan op elk gewenst moment ingaan

3.2 De betalingen voor de contributie worden altijd vooruit gedaan. Betalingen dienen te geschieden via automatische
incasso, Ideal of PIN.
3.3 Een eventuele opzegging/annulering dient uiterlijk te geschieden 1 maand vóór aanvang van de betreffende
activiteit. Tenzij anders wordt aangegeven bij de aankoop van de desbetreffende activiteit. Bent u later dan 1 maand
met uw annulering dan dient u de activiteit toch te betalen. Activiteiten bestaan uit workshops, kinderfeestjes, zaal
verhuur of andere activiteiten die in Area 51 plaatsvinden.
3.4 Het aantal deelnemers zoals door u aangegeven op het aanvraagformulier van de activiteit is het aantal deelnemers
waarvoor u betaalt. Als er wijzigingen zijn in het aantal deelnemers dient u ons hier uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
activiteit van op de hoogte te stellen. Wij kunnen dan nog kosteloos wijzigingen aanbrengen voor u. Daarna niet meer.
3.5 Het annuleren van een privéles kan kosteloos tot maximaal 24 uur van tevoren. Bent u later dan 24 uur met uw
annulering dan dient u de les toch te betalen.
3.6 Indien u gekozen heeft voor betaling per automatische incasso geeft u toestemming aan stichting Area 51 om een
doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de
contributie van Area 51 en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van stichting Area 51. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.Vraag uw bank naar de voorwaarden.
3.7 Bij ernstige blessures kan in overleg, het lidmaatschap gepauzeerd worden.In geval van tussentijdse beëindiging is
het bedrag van de volledige activiteit verschuldigd.Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de
deelnemer waarbij een doktersverklaring aan Area 51 wordt verstrekt kan hiervan worden afgeweken. Een en ander
steeds ter beoordeling van Area 51.
3.8 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of
stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden en krijgt het lid of klant
maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde
bedrag te voldoen. Indien het lid of klant na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter
incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Area 51 lid of klant met een
minimum van €50,-.
3.9 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Kan het Area 51 lid of klant toegang tot de activiteiten door Area 51
worden geweigerd. Stichting Area 51 is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden.
3.10 Stichting Area 51 behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging
worden de klanten en leden hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw-
percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
3.11 Indien het lid of klant geen gebruik maakt van de dienst, vindt geen restitutie van de contributie of betaling plaats.
3.12 In alle gevallen dient per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd,
heeft Area 51 het recht het verschuldigde bedrag voor de desbetreffende activiteit bij u in rekening te brengen.
3.13 Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders, of om andere redenen die buiten de
deelnemer/opdrachtgever liggen, worden zoveel mogelijk vervangen.Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene
omstandigheden zoals rampen, oorlogen, epidemieën en alle andere onvoorziene omstandigheden die buiten de macht
van Area 51 liggen.
3.14 Het lidmaatschap eindigt op de aangegeven einddatum.
3.15 Een lid met een abonnement of een strippenkaart heeft toegang tot het park op openingstijden gedurende de start-
en einddatum v.h. aangegane abonnement m.u.v. dagen waarop evenementen worden gehouden.
3.16 Een lid van Academy 51 kan vrij rijden voor of na de les. Wanneer hangt af van het tijdslot waarin de les valt.
3.17 Een gekocht ticket kan niet worden gerestitueerd.


ARTIKEL 4: OFFERTES ACTIVITEITEN

4.1 Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden vanaf de offertedatum
4.2 Goedgekeurde opdrachten hebben een kosteloos annulerings termijn van 1 maand voor de start van de activiteit (in
sommige gevallen kan hiervan in overleg worden afgeweken).


ARTIKEL 5: LESTIJDEN EN OPENINGSTIJDEN
5.1 Area 51 behoudt zich het recht voor om de lestijden te wijzigen. Tenminste één week voor een tijdswijziging worden
de leden hiervan in kennis gesteld. Indien door wijziging van de lestijd het Area 51 lid niet meer kan deelnemen aan de
les, mag deze het abonnement direct beëindigen.
5.2 Area 51 houdt de basisschoolvakanties aan. Alle vakanties en evenementen staan op de website.
5.3 Area 51 behoudt zich het recht voor om het park openingstijden te wijzigen.


Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Area 51
die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Area 51 als activiteiten
organisator dient te worden betracht, is Area 51 niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt
op de locaties en of accommodaties waar Area 51 haar werkzaamheden uitoefent of activiteiten organiseert.
6.2 Evenmin is Area 51 aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.
6.3 Area 51 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de betrokkene
van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Area 51 en of haar begeleiders.
6.4 Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Area 51 is de aansprakelijkheid van Area 51 beperkt
tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit. Deze beperking geldt niet indien de
schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Area 51 of haar begeleiders.
6.5 Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Area 51 in overleg met betrokkene, een binnen dan
wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Area 51, wordt ingeschakeld om diensten
in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Area 51 niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon
worden gemaakt.
6.6 Iedere aansprakelijkheid van Area 51 dan wel van haar begeleiders, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van Area 51 wordt
uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook
ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade moeten verzekeren.
Area 51 is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt
toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.


ARTIKEL 7: GEZONDHEID DEELNEMER
7.1 Door zich in te schrijven voor, of het aanvragen van, activiteiten van Area 51 verklaart de deelnemer zowel
lichamelijk als mentaal volledig gezond te zijn en in staat te zijn om op verantwoorde wijze action sports zoals
skateboarden te kunnen beoefenen.
Daarnaast verklaart de deelnemer/klant dat mocht er belangrijke informatie zijn omtrent de lichamelijke en/of mentale
gezondheid van de deelnemer of van de deelnemers, hij of zij dit aan zal geven per e-mail naar
office@area51eindhoven.nl.
7.2 In het geval van een aanvraag voor groepen is de klant verplicht bijzonderheden omtrent de gezondheid van
individuele deelnemers te melden aan Area 51.
7.3 Area 51 behoudt zich het recht deelnemer(s) / klant(en) te weigeren voor activiteiten als zij niet volledig lichamelijk
en/of mentaal gezond zijn. Area 51 zal elke aanvraag individueel behandelen.

 

ARTIKEL 8: RISICO ACCEPTATIE
8.1 De deelnemer/ klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action
sports.
8.2 Dit risico kan zich voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit manifesteren en kan
gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.
8.3 De deelnemer(s)/klan(en) nemen deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.


ARTIKEL 9: VERZEKERINGEN
9.1 Iedere deelnemer/ klant dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Area 51
adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
9.2 Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
9.3 Ongeacht het feit dat Area 51 zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere deelnemer
eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke.
9.4 In geval van diefstal zal Area 51 aangifte doen.


ARTIKEL 10: HET DRAGEN VAN BESCHERMENDE KLEDING
10.1 Het uitoefenen van skateboarden, BMX-en, stuntsteppen brengen bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s
te verminderen bestaat er beschermende kleding zoals knie, elleboog en polsbeschermers en een helm. Toch zien we in
de praktijk dat sommigen skateboarders ervoor kiezen om deze beschermende kleding niet te dragen. Zij voelen zich er
eerder door belemmerd dan beschermd. Om aan zowel de veiligheid als de cultuur tegemoet te komen hanteert Area 51
daarom de volgende regel:
Tot 16 jaar is het dragen van beschermende kleding, wel te verstaan, knie, elleboog en polsbeschermers en een helm,
tijdens het vrij rijden in Area 51 verplicht.
Vanaf 16 jaar adviseert Area 51 het dragen van beschermende kleding tijdens het vrij rijden in Area 51 maar is de keuze
om dit wel of niet te doen aan de deelnemer en zijn ouder/voogd zelf. De ouder/voogd kan op het inschrijfformulier
aanvinken of de deelnemer wel of niet met beschermende kleding moet/mag skateboarden.
10.2 Als je ervoor kiest om geen beschermende kleding te dragen tijdens een begeleide activiteit van Area 51 kun je in
geen geval aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Area 51.
10.3 Bij deelname aan lessen en workshops is het dragen van een helm verplicht voor ALLE deelnemers. Het dragen van
beschermende kleding is optioneel en het is aan de deelnemer. De hierboven beschreven leeftijdsregel gaat hier niet op.


ARTIKEL 11: TOESTEMMING FOTOS EN ANDERE BEELDOPNAMES
11.1 Het maken van beeldmateriaal is inherent aan skateboarden. Trucs van deelnemers en de sfeer rondom het
skateboarden worden vaak vastgelegd op foto en/of film. Deze beelden worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor een
videoverslag van de dag, die is terug te zien op onze website of social media kanalen.
11.2 Het aangaan van deze overeenkomst met Parallel Projects houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het
tijdens activiteiten maken van foto's en/of andere beeldopnamen waarop u of uw deelnemers worden getoond.
11.3 Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto's en/of andere beeldopnamen door Area 51 voor
promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.
11.4 Als u niet akkoord gaat met dit onderdeel van de algemene voorwaarden dan kunt u dit in sommige gevallen
aangeven op het inschrijfformulier. In alle andere gevallen kunt u dit voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan ons
kenbaar maken. Wij maken dan geen opnames van u of uw deelnemers.


ARTIKEL 12: PRIVACYREGLEMENT

12.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij Stichting Area 51 dient u toestemming te geven. Dit kan via een
inschrijfformulier.
12.2 Stichting Area 51 verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden: NAW-gegevens Geslacht geboortedatum
telefoonnummer Email-adres rekeningnummer en daartoe behorende gegevens
12.3 De gegevens worden verwerkt in een databank namelijk, Ticketteam en Virtuagym, om bij te houden hoeveel leden
we hebben en in welke les ze zitten. De bankgegevens worden verwerkt in een incassosysteem om maandelijkse
abonnementskosten te kunnen afschrijven. De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere
personen/organisaties) gedeeld behoudens werknemers Stichting Area 51. Leden kunnen via de mail op de hoogte
worden gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen, persberichten en andere aan de dansschool gelieerde
informatie.
12.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van verwijdering
van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via
office@area51eindhoven.nl
12.5 Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 1 jaar in een archief bewaard. In een
databank worden gegevens als naam, telefoonnummer en mailadres bewaard. Het telefoonnummer wordt 1 jaar na
uitschrijven verwijderd. Het mailadres wordt incidenteel gebruikt bij het versturen van nieuwe lesinformatie.
Verwijdering van deze gegevens is gemakkelijk, dit kan via een reply op een mail of een nieuw mailtje te sturen naar
office@area51eindhoven.nl
12.6 Indien u niet akkoord gaat zullen wij u geen mailtjes versturen en uw gegevens alleen gebruiken voor het
incassosysteem (bij actieve leden).


ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN
13.1 Stichting Area 51 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden
voor nieuwe leden, klanten, deelnemers en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2a van deze
algemene voorwaarden wordt verlengd
13.2 De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle
andere bepalingen onverlet.
13.3 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van
toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
13.4 Door het registreren of de aankoop op een van de websites van Area 51 en/of het invullen en ondertekenen van het
inschrijfformulier en/of het bevestigen van een offerte gaat u een overeenkomst aan met Area 51.
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.